Grad Kutina
Prijava
Korisnik: Public

Grad Kutina

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0144

Jedinstvena oznaka subjekta:

0144

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Kutina

OIB subjekta NIPP-a:

41888874500

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kralja Tomislava 12
44320 Kutina
info@kutina.hr
044/692-010
www.kutina.hr

Nikolina Borić
boric@kutina.hr
099 3999 531

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o zaštiti od buke (30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Službene novine Grada Kutine.


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Kutina je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Sisačko-moslovačkoj županiji. Grad Kutina je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0622 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Kutina
0623 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Kutina
0624 - Detalnji plan uređenja grada - Grad Kutina
1038 - Karta podložnosti na klizanja - Grad Kutina
1039 - Pedološko bonitetne karte - Grad Kutina
1040 - Karta buke - Grad Kutina
1293 - Poljoprivredno zemljište na području Grada Kutine u vlasništvu Republike Hrvatske
1294 - Poslovne zone Grada Kutine

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
II 4 Geologija
III 4 Korištenje zemljišta
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a