Grad Lipik
Prijava
Korisnik: Public

Grad Lipik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0168

Jedinstvena oznaka subjekta:

0168

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Lipik

OIB subjekta NIPP-a:

26289199529

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Marije Terezije 27
34551 Lipik
034/314-800
034/421-031
grad@lipik.hr,
https://lipik.hr/

Sanela Ždralović
graditeljstvo@lipik.hr
034/314-819

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju
(NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.),
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka ( NN 56/13., 52/18.,50/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Lipik je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Požeško-slavonskoj županiji. Grad Lipik je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0644 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Lipik
0645 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Lipik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a