Općina Zlatar Bistrica
Prijava
Korisnik: Public

Općina Zlatar Bistrica

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0170

Jedinstvena oznaka subjekta:

0170

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Zlatar Bistrica

OIB subjekta NIPP-a:

84861610780

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Vladimira Nazora 56
49247 Zlatar Bistrica
zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr
049/461-073
049/462-143

Ivana Buzjak Osrečak
zlatar-bistrica@zlatar-bistrica.hr
049/461-073

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije (br: 19/04, 30/09, 9/12, 11/14, 8/16, 52a/18, 16/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Zlatar Bistrica je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Općina Zlatar Bistrica je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0647 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica
0648 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Zlatar Bistrica
0649 - Nerazvrstane ceste Općine Zlatar Bistrica

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

11-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a