Grad Varaždin
Prijava
Korisnik: Public

Grad Varaždin

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0235

Jedinstvena oznaka subjekta:

0235

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Varaždin

OIB subjekta NIPP-a:

13269011531

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg kraljaTomislava 1
42000 Varaždin
varazdin@varazdin.hr
042 402502
www.varazdin.hr

Roberto Krajcer
roberto.krajcer@varazdin.hr
Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša
042 201 411Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Varaždin je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Grad Varaždin je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0759 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Varaždin
0760 - Generalni urbanistički plan Grada Varaždina
0761 - Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina
0762 - Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela Grada Varaždina
0763 - Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu - istočni dio
0764 - Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra Grada Varaždina
0765 - Detaljni plan uređenja za proširenje Varaždinskog groblja
0766 - Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu, Grad Varaždin
0767 - Nerazvrstane ceste na području Grada Varaždina

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

17-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a