Grad Dubrovnik
Prijava
Korisnik: Public

Grad Dubrovnik

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0241

Jedinstvena oznaka subjekta:

0241

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Dubrovnik

OIB subjekta NIPP-a:

21712494719

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Grad Dubrovnik
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik
grad@dubrovnik.hr
020 351 800
www.dubrovnik.hr

Kontakt: Franjo Barišić
fbarisic@dubrovnik.hr
UO za urbanizam prostorno planiranje I zaštitu okoliša
020 351 837Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20), Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Dubrovnik je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Grad Dubrovnik je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0830 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Dubrovnik
0831 - Generalni urbanistički plan uređenja grada - Grad Dubrovnik
0832 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik
0833 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Dubrovnik

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

24-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a