Grad Biograd na Moru
Prijava
Korisnik: Public

Grad Biograd na Moru

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0274

Jedinstvena oznaka subjekta:

0274

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Biograd na Moru

OIB subjekta NIPP-a:

95603491861

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru
info@biogradnamoru.hr
023/383-150
https://www.biogradnamoru.hr/

Hrvoje Raspović
hrvoje.raspovic@biogradnamoru.hr
Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru
023/383-150

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Biograd na Moru je formiran kao jedinica lokalne samouprave na području Zadarske županije sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

Grad Biograd na Moru u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:
– uređenje naselja i stanovanje,
– prostorno i urbanističko planiranje,
– komunalno gospodarstvo,
– brigu o djeci,
– socijalnu skrb,
– primarnu zdravstvenu zaštitu,
– odgoj i osnovno obrazovanje,
– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
– zaštitu potrošača,
– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarnu i civilnu zaštitu,
– promet na svom području
– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1041 - Prostorni plan uređenja grada (PPUG) - Grad Biograd na Moru
1042 - Urbanistički planovi uređenja (UPU) - Grad Biograd na Moru
1043 - Detaljni plan uređenja (DPU) - Grad Biograd na Moru

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

24-05-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a