Ministarstvo poljoprivrede
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo poljoprivrede

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0037

Jedinstvena oznaka subjekta:

0037

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo poljoprivrede

OIB subjekta NIPP-a:

76767369197

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Ministarstvo poljoprivrede,
Ul. grada Vukovara 78,
10000 Zagreb,
https://poljoprivreda.gov.hr,
pisarnica.tdu@mps.hr,

Tatjana Štimac,
e-mail:tatjana.stimac@mps.hr
tel.: 01/6109-.691
Služba za informacijske sustave

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove u području poljoprivrede, ribarstva, šumarstva, ruralnog razvoja, gospodarenja i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, poljoprivredne politike, tržišnih i strukturnih potpora u poljoprivredi, prehrambene i duhanske industrije i veterinarstva, i to: biljne proizvodnje i agroekologije, zaštitu biljnih sorti i priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, promet i primjenu gnojiva i poboljšivača tla, biljnog zdravstva, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja, uzgoj uzgojno valjanih životinja, propisuje uvjete za proizvodnju i promet grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Ministarstvo propisuje mjere upravljanja i gospodarenja biološkim bogatstvima mora i slatkih voda; određivanje i kontrolu ribolovnog napora; određivanje granica između unutarnjeg i vanjskoga ribolovnog mora, granica ribolovnih zona, propisuje namjene, vrste i količine ribolovnih alata i opreme u ribolovu, propisuje i uvjete za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama, uvjete za obavljanje ribolova i uvjete za priznavanje organizacija proizvođača u ribarstvu.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje pravnih odnosa na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu države, osim imovinskopravnih poslova; drvnu industriju i lovstvo; inspekcijske poslove koji se odnose na šumarstvo i lovstvo; provodi međunarodne sporazume u dijelu koji se odnose na šumarstvo; uređenje odnosa i uvjeta proizvodnje, prometa i uporabe šumskog sjemena i šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja, požara, očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

Ministarstvo provodi i koordinira mjere ruralnog razvoja, razvitka seoskog prostora, ekološke i održive poljoprivrede, poljoprivrednog zadrugarstva i drugih oblika udruživanja u poljoprivredi i ribarstvu, promicanje autohtonih proizvoda, marketinške pripreme poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

Ministarstvo uređuje pravne odnose na poljoprivrednom zemljištu, osim imovinskopravnih poslova, pokreće i vodi postupak komasacije, osim imovinskopravnih poslova, prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zaštitu poljoprivrednog zemljišta, vođenje evidencije o poljoprivrednom zemljištu.

Ministarstvo provodi mjere poticajne politike u poljoprivredi i ribarstvu te njihovu prilagodbu mjerilima Svjetske trgovinske organizacije, uređuje i koordinira sufinanciranje poljoprivrede, ribarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda proračunskim sredstvima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnost, higijenu i kakvoću hrane, hrane za životinje i organizaciju službenih kontrola.

Ministarstvo provodi mjere radi otkrivanja i sprječavanja pojava zaraznih bolesti životinja, zaštitu životinja i veterinarske lijekove, propisuje uvjete i kontrolu životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u proizvodnji i prometu.

Ministarstvo obavlja poslove inspekcije u ribarstvu.

Ministarstvo koordinira i usklađuje hrvatsku poljoprivrednu politiku i politiku ruralnog razvoja s odgovarajućim politikama Europske unije u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, prehranu, ruralni razvoj i ribarstvo, provodi projekte iz fondova i programa EU i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo u svojstvu resornog ministarstva sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti resornog ministarstva, utvrđenima Zakonom.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim propisima.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0150 - Upisnik ribolovnih područja i ribolovnih zona
0209 - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika
0258 - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WMS
0259 - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - WFS
1463 - Granice državnih i privatnih lovišta
1466 - Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske
1556 - Područja upravljanja Ministarstva poljoprivrede - WMS
1557 - Područja upravljanja - Granice državnih i privatnih lovišta - INSPIRE
1558 - Područja upravljanja - Granice državnih i privatnih lovišta - WMS - INSPIRE
1559 - Područja upravljanja - Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske - INSPIRE
1560 - Područja upravljanja - Granice u ribolovnom moru Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE
1561 - Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Gospodarska jedinica šuma - INSPIRE
1562 - Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Gospodarska jedinica šuma - WMS - INSPIRE
1563 - Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Područja upravljanja šumama - INSPIRE
1564 - Područja upravljanja - Gospodarska podjela šuma šumoposjednika - Područja upravljanja šumama - WMS - INSPIRE
1565 - Ministarstvo Poljoprivrede - usluga preuzimanja - ATOM - INSPIRE
1566 - Ministarstvo Poljoprivrede - Kataloška usluga

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 8 Hidrografija
II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Datum postanka subjektom NIPP-a:

09-06-2015


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a