Grad Ozalj
Prijava
Korisnik: Public

Grad Ozalj

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0057

Jedinstvena oznaka subjekta:

0057

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Ozalj

OIB subjekta NIPP-a:

45123683624

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Kurilovac 1
47280 Ozalj
grad.ozalj@ozalj.hr
047/ 731 400
www.ozalj.hr

Željko Nahod
zeljko.nahod@ozalj.hr
Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za urbanizam i komunalne poslove
047/731-400 (kućni 110)

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Ozalj je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Karlovakoj županiji. Grad Ozalj je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0694 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Ozalj

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

22-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a