Grad Novigrad-Cittanova
Prijava
Korisnik: Public

Grad Novigrad-Cittanova

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0070

Jedinstvena oznaka subjekta:

0070

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Novigrad-Cittanova

OIB subjekta NIPP-a:

53785741678

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Veliki trg 1
52 466 Novigrad
info@novigrad.hr
www.novigrad.hr
052/757-055
052/757-446
052/757-068

Ana Karlović
ana.karlovic@novigrad.hr
Upravni odjel za komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110,18),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad Novigrad - Cittanova je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Istarske županije.

Grad Novigrad - Cittanova u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građanki/građana a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni
državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti i gospodarstvo, brigu o djeci i mladima, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, predškolski odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svome području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Gradsko područje Grada Novigrada - Cittanova prostire se na 27 km² te službeno obuhvaća ukupno pet naselja (Antenal - Antenal, Bužinija - Businia, Dajla - Daila, Mareda - Mareda, Novigrad - Cittanova). Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine područje Grada Novigrada-Cittanova ima 4.345 stanovnika.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1326 - Prostorni plan uređenja Grada Novigrada - Cittanova
1327 - Detaljni planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova
1328 - Urbanistički planovi uređenja Grada Novigrada - Cittanova
1329 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Novigrad - Cittanova
1330 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Novigrad - Cittanova

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

27-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a