Općina Baška
Prijava
Korisnik: Public

Općina Baška

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0089

Jedinstvena oznaka subjekta:

0089

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Baška

OIB subjekta NIPP-a:

24078212554

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Palada 88
51523 Baška
opcina-baska@ri.t-com.hr
051 750 550
www.baska.hr

Vlatka Fičor
vlatka.ficor@baska.hr
051 750 562

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Baška je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Općina Baška je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0540 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Baška
0541 - Urbanistički plan uređenja općine - Općina Baška
0542 - Registar nerazvrstanih cesta Općine Baška

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

29-07-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a