Odsjek - osnovna podjela državnih šuma
Prijava
Korisnik: Public

Odsjek - osnovna podjela državnih šuma

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0094

Jedinstvena oznaka izvora:

0094

Naziv izvora prostornih podataka:

Odsjek - osnovna podjela državnih šuma

Sažetak izvora:

Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svakih 10 godina prilikom revizije šumskogospodarskih planova gospodarenja granice odsjeka se mogu mijenjati prema stanju sastojina.

Odsjek se označuje slovom uz brojčanu oznaku pripadnosti odjelu. Gospodarska podjela na terenu je označena oznakama na stablima, stupovima, kamenju i dr. Oznake pripadnosti gospodarskoj jedinici, odjelu i prvoj godini važenja uređajnog elaborata su javni podaci. Podatak prikazuje površine šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodare HŠ d.o.o.

Osim ovih podataka uz određene uvjete za svaki odsjek je moguće dobiti dodatne opise za preko 50 atributa kao što su: opis sastojine, vrste drveća koje se nalaze u odsjeku s omjerom smjese, masa sastojine po vrstama drveća, visine drveća, starost sastojine, ophodnja odsjeka, sklop sastojine, namjena šume i dr.

U obzir treba uzeti da se pojedine površine nalaze na katastarskim česticama u suposjedništvu gdje nije bila moguća identifikacija razgraničenja vlasništva te su u tom slučaju prikazane ukupne površine katastarskih čestica.

Podaci o položaju prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).


Vrsta izvora:

skup

Format podataka:

shp

Adresa izvora:

http://www.hrsume.hr; https://gis.hrsume.hr/geoserver/lcv/wms?service=WMS&request=GetCapabilities; https://gis.hrsume.hr/geoserver/lcv/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities; https://gis.hrsume.hr/geoserver/elu/wms?service=WMS&request=GetCapabilities;https://gis.hrsume.hr/geoserver/elu/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0022 - Hrvatske šume d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na zahtjev i odobrenje HŠ d.o.o. Naknada za preuzimanje. Više informacija o pristupu podacima i naknadama može se dobiti na http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/katalog-informacija

Datum uključivanja izvora u NIPP:

18-05-2013

Upareni izvor:

0964 Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka - WMS - INSPIRE

0965 Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka - WFS - INSPIRE

0966 Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka - WFS - INSPIRE

0967 Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka - WMS - INSPIRE

0371 Gospodarska podjela državnih šuma – WMS

0372 Gospodarska podjela državnih šuma – WFS

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/b1bb0f07-893e-4dba-ab3f-7ce1e6f13e72

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a