Gospodarska podjela državnih šuma – WMS
Prijava
Korisnik: Public

Gospodarska podjela državnih šuma – WMS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0371

Jedinstvena oznaka izvora:

0371

Naziv izvora prostornih podataka:

Gospodarska podjela državnih šuma – WMS

Sažetak izvora:

Gospodarska podjela se sastoji od: područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o., područja šumarija HŠ d.o.o., područja gospodarskih jedinica za državne šume, odjel - trajna podjela državnih šuma, odsjek - osnovna podjela državnih šuma. Uprava šuma podružnica je organizacijski dio poduzeća Hrvatske šume d.o.o. Uprave šuma su upisane u sudske registre kao podružnice Društva. Podružnice nisu pravne osobe. Šumarija je temeljna organizacijska jedinica za izvođenje svih stručno-tehničkih poslova u gospodarenju šumama. Ona je organizacijski dio Uprave šuma podružnice i djeluje pod njenim nadzorom. Prema Zakonu o šumama gospodarska jedinica dio je šumskogospodarskoga područja koja je, u pravilu, prilagođena konfiguraciji terena, organizacijskim potrebama gospodarenja šumama i prometnicama, a obuhvaća jedan ili više šumskih predjela za koju se, kao zaokruženu gospodarsku cjelinu, posebno izrađuje šumskogospodarski plan. Gospodarska jedinica dijeli se na odjele i odsjeke a granice područja gospodarskih jedinica mogu se mijenjati u postupku obnove te redovne ili izvanredne revizije šumskogospodarskog plana uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove šumarstva. Odjel je trajna osnovna jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta u okviru pojedine gospodarske jedinice. Odjeli se ustanovljuju radi lakšega gospodarenja, nadzora i orijentacije na terenu. Odjeli u gospodarskoj jedinici označuju se brojevima, u pravilu neprekidno od sjevera prema jugu i od zapada prema istoku. Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svi gore navedeni podaci prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WMS

Adresa izvora:

http://gis.hrsume.hr/hrsume/wms?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.3.0

Naziv subjekta NIPP-a:

0022 - Hrvatske šume d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Korisnik podataka prihvaća sve rizike koji nastaju njegovim korištenjem te prihvaća koristiti podatke isključivo na vlastitu odgovornost. Ukoliko se podaci žele koristiti za druge svrhe osim za pregled, potrebno je kontaktirati službenika za informiranje Hrvatskih šuma d.o.o.

Datum uključivanja izvora u NIPP:

14-09-2018

Upareni izvor:

0238 Odjel - trajna podjela državnih šuma

0234 Područja šumarija HŠ d.o.o.

0236 Područja gospodarskih jedinica za državne šume

0232 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o.

0094 Odsjek - osnovna podjela državnih šuma

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/6c932c1f-49e5-43d6-a7eb-6247f8863421

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a