Hrvatske šume d.o.o.
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatske šume d.o.o.

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0022

Jedinstvena oznaka subjekta:

0022

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatske šume d.o.o.

OIB subjekta NIPP-a:

69693144506

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Hrvatske šume d.o.o.
Ulica kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb,
tel.01/4804111, fax. 01/4804101, direkcija@hrsume.hr,
http://www.hrsume.hr/

Davor Šelendić
01/4804-229
davor.selendic@hrsume.hr

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013, 52/2018, 50/2020),

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 124/10,25/12, 68/12, 148/13, 94/14, 68/18, 115/18).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatske šume, društvo s organičenom odgovornošću je pravni sljednik "Hrvatskih šuma", javnog poduzeća za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama (NN 41/90), s početkom rada 1. siječnja 1991.godine.
Hrvatske šume, javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj, p. o., Zagreb, bilo je pravni sljednik više gospodarskih subjekata.

Hrvatske šume d.o.o. danas su troslojno organizirano trgovačko društvo u vlasništvu države s Direkcijom u Zagrebu, 16 uprava šuma-podružnica i 169 šumarija. Na čelu društva je predsjednik uprave, rad kontrolira Nadzorni odbor (oboje imenuje Vlada RH), a temeljene odluke donosi Skupština društva.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0094 - Odsjek - osnovna podjela državnih šuma
0232 - Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o.
0234 - Područja šumarija HŠ d.o.o.
0236 - Područja gospodarskih jedinica za državne šume
0238 - Odjel - trajna podjela državnih šuma
0371 - Gospodarska podjela državnih šuma – WMS
0372 - Gospodarska podjela državnih šuma – WFS
0964 - Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka - WMS - INSPIRE
0965 - Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka - WFS - INSPIRE
0966 - Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka - WFS - INSPIRE
0967 - Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka - WMS - INSPIRE
1249 - Korištenje zemljišta iz šumskih odsjeka
1250 - Pokrov zemljišta iz šumskih odsjeka

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:

Podaci u pripremi

Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a