Gospodarska podjela državnih šuma – WFS
Prijava
Korisnik: Public

Gospodarska podjela državnih šuma – WFS

ID:

http://registri.nipp.hr/izvori/view_xml.php?identifier=0372

Jedinstvena oznaka izvora:

0372

Naziv izvora prostornih podataka:

Gospodarska podjela državnih šuma – WFS

Sažetak izvora:

Gospodarska podjela se sastoji od: područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o., područja šumarija HŠ d.o.o., područja gospodarskih jedinica za državne šume, odjel - trajna podjela državnih šuma, odsjek - osnovna podjela državnih šuma. Uprava šuma podružnica je organizacijski dio poduzeća Hrvatske šume d.o.o. Uprave šuma su upisane u sudske registre kao podružnice Društva. Podružnice nisu pravne osobe. Šumarija je temeljna organizacijska jedinica za izvođenje svih stručno-tehničkih poslova u gospodarenju šumama. Ona je organizacijski dio Uprave šuma podružnice i djeluje pod njenim nadzorom. Prema Zakonu o šumama gospodarska jedinica dio je šumskogospodarskoga područja koja je, u pravilu, prilagođena konfiguraciji terena, organizacijskim potrebama gospodarenja šumama i prometnicama, a obuhvaća jedan ili više šumskih predjela za koju se, kao zaokruženu gospodarsku cjelinu, posebno izrađuje šumskogospodarski plan. Gospodarska jedinica dijeli se na odjele i odsjeke a granice područja gospodarskih jedinica mogu se mijenjati u postupku obnove te redovne ili izvanredne revizije šumskogospodarskog plana uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove šumarstva. Odjel je trajna osnovna jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta u okviru pojedine gospodarske jedinice. Odjeli se ustanovljuju radi lakšega gospodarenja, nadzora i orijentacije na terenu. Odjeli u gospodarskoj jedinici označuju se brojevima, u pravilu neprekidno od sjevera prema jugu i od zapada prema istoku. Odsjek je najmanja promjenjiva jedinica gospodarske podjele šuma i šumskih zemljišta unutar odjela s kojom se posebno gospodari kao sastojinom. Sastojine se izlučuju u odsjeke prema namjeni šume, uzgojnom obliku, načinu gospodarenja, stadiju razvitka, vrsti drveća, starosti, cilju gospodarenja, omjeru smjese i obrastu. Svi gore navedeni podaci prikazani su u Hrvatskom terestričkom referentnom sustavu 1996 Transvers Merkatorove projekcije (HTRS96/TM).

Vrsta izvora:

usluga

Format podataka:

WFS

Adresa izvora:

http://gis.hrsume.hr/hrsume/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities

Naziv subjekta NIPP-a:

0022 - Hrvatske šume d.o.o.

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

II 2 Pokrov zemljišta
III 4 Korištenje zemljišta
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Geografski obuhvat izvora:

Republika Hrvatska

Ograničenje pristupa i korištenja izvora:

Na zahtjev i odobrenje HŠ d.o.o. Naknada za preuzimanje. Više informacija o pristupu podacima i naknadama može se dobiti na http://portal.hrsume.hr/index.php/hr/katalog-informacija

Datum uključivanja izvora u NIPP:

14-09-2018

Upareni izvor:

0094 Odsjek - osnovna podjela državnih šuma

0238 Odjel - trajna podjela državnih šuma

0209 Gospodarska podjela šuma šumoposjednika

0232 Područja uprava šuma podružnica HŠ d.o.o.

0234 Područja šumarija HŠ d.o.o.

Metapodaci:

https://geoportal.nipp.hr/geonetwork/srv/hrv/catalog.search#/metadata/976a179a-46ff-48db-8002-15eaf818fe58

Napomena:

Preuzimanje i pregled izvora NIPP-a