Grad Bakar
Prijava
Korisnik: Public

Grad Bakar

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0195

Jedinstvena oznaka subjekta:

0195

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Bakar

OIB subjekta NIPP-a:

31708325678

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Primorje 39
51222 Bakar
pisarnica@bakar.hr
051 455 710
www.bakar.hr

Iris Devčić
iris.devcic@bakar.hr
051 455 752
099 460 9251

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Bakar je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Bakar je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0685 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Bakar
0686 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Bakar
0687 - Nerazvrstane ceste Grada Bakra

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a