Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prijava
Korisnik: Public

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0215

Jedinstvena oznaka subjekta:

0215

Naziv subjekta NIPP-a:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

OIB subjekta NIPP-a:

19370100881

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
https://mzoe.gov.hr/
https://www.azu.hr/
https://gospodarstvo.gov.hr
01/3717-111, 01/6106-111
01/3717-149

Domagoj Jeić
Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe
domagoj.jeic@mingor.hr
01/6610-937
Tatjana Durn
tatjana.durn@azu.hr

Branimir Pavlinec,
branimir.pavlinec@mingor.hr
Sektor za okoliš
Zavod za zaštitu okoliša i prirode
01/4886-858

Dragan Krasnić
rudarstvo@mingor.hr
Sektor za rudarstvo
01/6106-940


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 52/18 i 52/19)
Zakon o zaštiti okoliša (NN 118/18)
Zakon o zaštiti prirode (NN 127/19)
Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
Zakon o rudarstvu (NN 56/13, NN 98/19),
Pravilnik o jedinstvenom informacijskom sustavu mineralnih sirovina (NN 52/19)
Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17 i 111/18)


Sažetak subjekta NIPP-a:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za energetiku obavlja poslove vezane za naftno rudarstvo (ugljikovodici), podzemno skladištenje plina i geotermalne vode za energetske svrhe za koji je zadužen Sektor za naftno rudarstvo i geotermalne vode za energetske svrhe.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za rudarstvo, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rudarsku gospodarsku djelatnost, tj. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina.

Ministarstvo gospodarstva i održivog obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Služba za obnovljive izvore energije, obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju, vodi propisan Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0013 - Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača
0030 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS
0031 - Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - WMS
0032 - Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS
0034 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE
0035 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - INSPIRE
0036 - Registar onečišćavanja okoliša - INSPIRE
0037 - Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici Hrvatskoj
0038 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - INSPIRE
0039 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - INSPIRE
0043 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - INSPIRE
0101 - Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS
0102 - Ekološka mreže NATURA 2000 Republike Hrvatske - WFS
0103 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS
0104 - Zaštićena područja Republike Hrvatske - INSPIRE
0105 - Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske - INSPIRE
0106 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - INSPIRE
0107 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS
0108 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS
0113 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS
0114 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS
0115 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS
0116 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj – WFS
0255 - Registar onečišćavanja okoliša - WMS
0256 - Registar onečišćavanja okoliša - WFS
0257 - Registar onečišćavanja okoliša - WFS - INSPIRE harmoniziran
0274 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS
0275 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS
0276 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility
0277 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran
0278 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WFS - INSPIRE harmoniziran
0279 - Upravljačke zone u zaštićenim područjima
0282 - Međunarodna proglašenja
0285 - Osnovne informacije o Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim područjima
0288 - Flora Croatica Database
0291 - Saproksilni kornjaši
0292 - Saproksilni kornjaši - WMS
0293 - Saproksilni kornjaši - WFS
0294 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - INSPIRE
0295 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS
0296 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS
0297 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WFS - INSPIRE harmoniziran
0298 - Gospodarenje otpadom
0302 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS
0303 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS
0304 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WFS - INSPIRE harmoniziran
0305 - Kvaliteta goriva na benzinskim postajama i terminalima
0308 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - INSPIRE
0309 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS
0310 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS
0311 - Kakvoća prijelaznih, priobalnih i morskih voda, ribarstvo i marikultura
0314 - Pritisci i prijetnje na prirodne vrijednosti
0317 - Emisije iz nepokretnih izvora - INSPIRE
0318 - Emisije iz nepokretnih izvora - WMS
0319 - Emisije iz nepokretnih izvora - WFS
0320 - Emisije hlapivih organskih spojeva
0321 - Emisije hlapivih organskih spojeva - WMS
0322 - Emisije hlapivih organskih spojeva - WFS
0323 - Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka
0325 - Popis pravnih osoba koje obavljaju djelatnosti u području zaštite zraka - WFS
0326 - Biogeografske regije - INSPIRE
0327 - Biogeografske regije - WMS
0328 - Biogeografske regije - WFS
0329 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - INSPIRE
0330 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WMS
0331 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS
0332 - HR Slojevi - INSPIRE
0333 - HR Slojevi - WMS
0334 - HR Slojevi - WFS
0335 - Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske
0338 - Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima
0341 - Kartiranje i procjena ekosustava i njihovih usluga
0344 - Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj
0345 - Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS
0346 - Godišnje ocjene kakvoće mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS
0347 - Posjetiteljska infrastruktura u zaštićenim područjima Republike Hrvatske
0350 - Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša
0356 - Oštećenost šumskih ekosustava Republike Hrvatske s opisom biljnih zajednica od 1997 do 2004
0359 - Emisije iz nepokretnih izvora - WFS - INSPIRE harmoniziran
0362 - Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika (EPU)
0363 - Registar istražnih prostora ugljikovodika (IPU)
0364 - Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe (EPG)
0365 - Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe (IPG)
0366 - Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina (EPPSP)
0367 - Registar istražnih prostora za podzemna skladišta prirodnog plina (IPPSP)
0375 - Divlji deponiji otpada u speleološkim objektima
0382 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure
0384 - ENVI Kataloška usluga
0469 - Registar pravnih i fizičkih osoba (obrtnika) za TOOS i F plinove – REG 1
0472 - Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N
0473 - Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika u tlu te odnosa C:N - WMS
0474 - Promjena zaliha ugljika u tlu i izračun trendova ukupnog dušika i organskog ugljika te odnosa C:N - WFS
0475 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran
0476 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WMS - Inspire harmoniziran
0477 - Emisije iz nepokretnih izvora - WMS - INSPIRE harmoniziran
0478 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća - WMS - INSPIRE harmoniziran
0479 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS - INSPIRE harmoniziran - EnvironmentalMonitoringFacility
0480 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj - WMS - INSPIRE harmoniziran - EnvHealthDeterminantMeasure
0481 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova - WMS - INSPIRE harmoniziran
0482 - Registar onečišćavanja okoliša - WMS - INSPIRE harmoniziran
0483 - HR Slojevi - WMS - Inspire harmoniziran
0484 - HR Slojevi - WFS - Inspire harmoniziran
0485 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta - WFS - Inspire harmoniziran
0486 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima - WMS - INSPIRE harmoniziran
0496 - Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE harmoniziran
0497 - Ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE harmoniziran
0498 - Zaštićena područja Republike Hrvatske - WFS - INSPIRE harmoniziran
0499 - Zaštićena područja Republike Hrvatske - WMS - INSPIRE harmoniziran
0516 - Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina
0517 - Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WMS
0518 - Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina - WFS
1180 - Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU - WMS
1181 - Registar eksploatacijskih polja ugljikovodika EPU - WFS
1182 - Registar istražnih prostora ugljikovodika IPU - WMS
1183 - Registar istražnih prostora ugljikovodika IPU - WFS
1184 - Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe EPG - WMS
1185 - Registar eksploatacijskih polja geotermalne vode za energetske svrhe EPG - WFS
1186 - Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe IPG - WMS
1187 - Registar istražnih prostora geotermalne vode za energetske svrhe IPG - WFS
1188 - Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina EPPSP - WMS
1189 - Registar eksploatacijskih polja za podzemna skladišta prirodnog plina EPPSP - WFS
1295 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WMS - INSPIRE harmoniziran
1296 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj - WFS - INSPIRE harmoniziran
1297 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WMS - INSPIRE harmoniziran
1298 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari - WFS - INSPIRE harmoniziran
1299 - Biogeografske regije - WMS - INSPIRE harmoniziran
1300 - Biogeografske regije - WFS - INSPIRE harmoniziran
1324 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WMS - INSPIRE harmoniziran
1325 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004 - WFS - INSPIRE harmoniziran
1491 - Zaštita prirode - WMS
1492 - Zaštita prirode - WFS
1493 - Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WMS
1494 - Zaštita okoliša iz tematskog područja industrije i energetike - WFS
1495 - Zaštita okoliša iz tematskog područja vode - WMS
1496 - Zaštita okoliša iz tematskog područja vode - WFS
1497 - Zaštita okoliša iz tematskog područja otpada - WMS
1498 - Zaštita okoliša iz tematskog područja otpada - WFS
1499 - Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WMS
1500 - Zaštita okoliša iz tematskog područja prirode - WFS
1501 - Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WMS
1502 - Zaštita okoliša iz tematskog područja pedosfere i litosfere - WFS
1503 - Zaštita okoliša iz tematskog područja zdravlja i sigurnosti - WMS
1504 - Zaštita okoliša iz tematskog područja zdravlja i sigurnosti - WFS
1505 - Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WMS
1506 - Zaštita okoliša iz tematskog područja zraka - WFS
1507 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WMS - INSPIRE harmoniziran
1508 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 - WFS - INSPIRE harmoniziran
1509 - Biogeografske regije
1510 - Ekološka mreža NATURA 2000 Republike Hrvatske
1511 - Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016
1512 - Karta staništa Republike Hrvatske 2004
1513 - Zaštićena područja Republike Hrvatske
1514 - Očevidnik prijavljenih velikih nesreća
1515 - Registar onečišćavanja okoliša
1516 - Registar postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari
1517 - Centralni sustav upravljanja informacijama o odlagalištima
1518 - HR Slojevi
1519 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover
1520 - Pokrov i namjena korištenja zemljišta CORINE Land Cover - Lokalna komponenta
1521 - Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planova
1522 - Emisije iz nepokretnih izvora
1523 - Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj
1524 - Indeks kvalitete zraka u Republici Hrvatskoj - INSPIRE
1525 - Kakvoća mora za kupanje u Republici Hrvatskoj
1536 - Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - INSPIRE
1537 - Rasprostranjenost stanišnih tipova s Dodatka I EU Direktive o staništima
1538 - Rasprostranjenost vrsta s Dodataka II, IV i V EU Direktive o staništima
1542 - ATOM usluga preuzimanja - INSPIRE harmonizirana
1552 - Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover
1553 - Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WMS - INSPIRE harmoniziran
1554 - Promjene pokrova i namjene korištenja zemljišta CORINE Land Cover - WFS - INSPIRE harmoniziran

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 9 Zaštićena područja
II 2 Pokrov zemljišta
II 4 Geologija
III 3 Tlo
III 4 Korištenje zemljišta
III 5 Ljudsko zdravlje i sigurnost
III 6 Komunalne i javne usluge
III 7 Sustavi za nadzor okoliša
III 8 Proizvodna i industrijska postrojenja
III 9 Sustavi za poljoprivredu i akvakulturu
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 17 Biogeografske regije
III 18 Staništa i biotopi
III 19 Rasprostranjenost vrsta
III 20 Izvori energije
III 21 Izvori minerala

Datum postanka subjektom NIPP-a:

01-09-2020


Napomena:

Sukladno novom ustrojstvu tijela državne uprave prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzima poslove Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a