Grad Vrbovec
Prijava
Korisnik: Public

Grad Vrbovec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0280

Jedinstvena oznaka subjekta:

0280

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Vrbovec

OIB subjekta NIPP-a:

44465794587

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg Petra Zrinskog 9,
10 340 Vrbovec
vrbovec@vrbovec.hr
01/2799-900
https://vrbovec.hr/

Ljiljana Petanjek
Upravni odjel za financije
ljiljana.petanjek@vrbovec.hr
01/2799-915
099/310-5842


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad Vrbovec je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Zagrebačke županije.

Grad Vrbovec je samostalan u odlučivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i zakonom, te podliježe samo nadzoru zakonitosti rada i akata tijela Grada Vrbovca. Grad Vrbovec u samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Administrativno područje Grada Vrbovca se sastoji od 42 naselja ukupne površine 159 km² s ukupno 14797 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2011. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1160 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec
1161 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vrbovec
1162 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec
1163 - Registar nekretnina - Grad Vrbovec
1164 - Registar poljoprivrednog zemljišta - Grad Vrbovec
1356 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Vrbovec - WMS
1357 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Vrbovec - WMS
1358 - Registar nekretnina - Grad Vrbovec - WMS
1359 - Registar poljoprivrednog zemljišta - Grad Vrbovec - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-10-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a