Hrvatski hidrografski institut
Prijava
Korisnik: Public

Hrvatski hidrografski institut

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0012

Jedinstvena oznaka subjekta:

0012

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Hrvatski hidrografski institut

OIB subjekta NIPP-a:

51867618130

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

nacionalna

Kontakt podaci subjekta:

Zrinsko-Frankopanska 161,
21000 Split
office@hhi.hr
021 308 803
http://www.hhi.hr

Goran Strinić
nipp@hhi.hr
Informatički odjel
021 308 825

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (56/2013, 52/2018, 50/2020),
Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 110/98, 163/03, 71/14).Sažetak subjekta NIPP-a:

Hrvatski hidrografski institut javna je ustanova za obavljanje hidrografske djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.
Zakonom je određeno da Hrvatski hidrografski institut obavlja znanstvenoistraživačke, razvojne i stručne radove vezane uz sigurnost plovidbe Jadranom, hidrografsko-geodetsku izmjeru Jadrana, marinsku geodeziju, projektiranje i izradu pomorskih karata i nautičkih publikacija, oceanološka istraživanja, istraživanje geologije podmorja, te izdavačko-tiskarske poslove.
Sjedište Instituta je u Splitu.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0059 - Službene elektroničke navigacijske karte (ENC)
0457 - Službene elektroničke navigacijske karte (ENC) - WMS – (Primar)
0952 - Male pomorske karte
0953 - Lučke kapetanije i ispostave
0954 - Katalog pomorskih karata HHI-a
0955 - Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC)
1001 - Katalog pomorskih karata HHI-a - WFS
1002 - Katalog službenih elektroničkih navigacijskih karata (ENC) - WFS
1003 - Male pomorske karte - WMTS
1004 - Lučke kapetanije i ispostave - WFS
1005 - Morska područja Jadranskog mora - WFS
1028 - Morska područja Jadranskog mora - WMS INSPIRE
1029 - Morska područja Jadranskog mora - WFS INSPIRE
1031 - Morska područja Jadranskog mora - ATOM feed INSPIRE
1322 - Obalna crta
1331 - Područja nadležnosti lučkih kapetanija
1332 - Područja nadležnosti lučkih kapetanija - WFS
1333 - Shema odvojenog prometa
1334 - Shema odvojenog prometa - WFS
1335 - VTS Hrvatska
1336 - VTS Hrvatska - WFS
1338 - Obalna crta Dubrovačko - neretvanske županije - WFS
1339 - Obalna crta Splitsko - dalmatinske županije - WFS
1340 - Obalna crta Šibensko - kninske županije - WFS
1341 - Obalna crta Zadarske županije - WFS
1342 - Obalna crta Ličko - senjske županije - WFS
1343 - Obalna crta Primorsko - goranske županije - WFS
1344 - Obalna crta Istarske županije - WFS
1391 - Morska područja Jadranskog mora
1402 - Morska područja Jadranskog mora INSPIRE

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
I 4 Upravne jedinice
I 5 Adrese
I 7 Prometne mreže
I 8 Hidrografija
II 1 Visine
II 4 Geologija
III 11 Područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje
III 15 Oceanografsko-geografska obilježja
III 16 Morske regije

Datum postanka subjektom NIPP-a:

18-05-2013


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a