Općina Ivankovo
Prijava
Korisnik: Public

Općina Ivankovo

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0113

Jedinstvena oznaka subjekta:

0113

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Općina Ivankovo

OIB subjekta NIPP-a:

20225440050

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Bošnjaci 6
32281 Ivankovo
http://www.opcina-ivankovo.hr/
opcina.ivankovo@gmail.com
032/379628
032/37902

Pavelka Gašpar
pavelka.opcinaivankovo@gmail.com
098/545-7453


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13., 52/18. I 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Općina Ivankovo je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina Ivankovo je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0580 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo
1360 - Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo
1361 - Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo
1381 - Prostorni plan uređenja općine - Općina Ivankovo - WMS
1382 - Registar komunalne infrastrukture - Općina Ivankovo - WMS
1383 - Nerazvrstane ceste Općine Ivankovo - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

03-08-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a