Grad Vukovar
Prijava
Korisnik: Public

Grad Vukovar

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0226

Jedinstvena oznaka subjekta:

0226

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Vukovar

OIB subjekta NIPP-a:

50041264710

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
gradonacelnik@vukovar.hr
032 456 501
www.vukovar.hr

Marina Vlajčić
marina.vlajcic@vukovar.hr
Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenta prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom
032 456 561

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN broj 56/13, 52/18, 50/20)
Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Vukovar je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Grad Vukovar je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0740 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Vukovar
0741 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Vukovar
0742 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Vukovar
0744 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Vukovar

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 3 Geografska imena
III 4 Korištenje zemljišta

Datum postanka subjektom NIPP-a:

07-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a