Grad Ivanec
Prijava
Korisnik: Public

Grad Ivanec

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0240

Jedinstvena oznaka subjekta:

0240

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Ivanec

OIB subjekta NIPP-a:

84121580205

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Trg hrvatskih ivanovaca 9b
42240 Ivanec
grad@ivanec.hr
042/404 - 870
https://www.ivanec.hr

Stanko Rožman
stanko.rozman@ivanec.hr
Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša
042/404 - 874

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Grad Ivanec je administrativno teritorijalna jedinica koja se nalazi u Varaždinskoj županiji. Grad Ivanec je pravna osoba koja predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu koja u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja, kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.


Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

0789 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec
0790 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ivanec
0791 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec
0792 - Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Ivanca
0793 - Katastar javne rasvjete Grada Ivanca
0794 - Evidencija parkova Grada Ivanca
0795 - Evidencija travnjaka Grada Ivanca
0796 - Evidencija građevina i uređaja javne namjene Grada Ivanca
0797 - Evidencija javnih pješačkih površina Grada Ivanca
0798 - Evidencija groblja Grada Ivanca
1283 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS
1284 - Urbanistički plan uređenja grada - Grad Ivanec - WMS
1285 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Ivanec - WMS
1286 - Evidencija nerazvrstanih cesta Grada Ivanca - WMS
1287 - Katastar javne rasvjete Grada Ivanca - WMS
1288 - Evidencija parkova Grada Ivanca - WMS
1289 - Evidencija građevina i uređaja javne namjene Grada Ivanca - WMS
1290 - Evidencija javnih pješačkih površina Grada Ivanca - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

23-09-2020


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a