Grad Križevci
Prijava
Korisnik: Public

Grad Križevci

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0281

Jedinstvena oznaka subjekta:

0281

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Križevci

OIB subjekta NIPP-a:

35435239132

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12,
48 260 Križevci
ured-gradonacelnika@krizevci.hr
048/681-411
https://krizevci.hr/

Krešimir Brunović,
kresimir.brunovic@krizevci.hr
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
048/628-933

Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19).
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad Križevci je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Koprivničko-križevačke županije.

Grad Križevci u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim
tijelima i to osobito poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Teritorijalno se Grad Križevci sastoji od 60 naselja ukupne površine 263,72 km² s ukupno 22 122 stanovnika prema
popisu stanovništva iz 2011. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1165 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Križevci
1166 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci
1167 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci
1168 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci
1169 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Križevci
1170 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Križevci
1206 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Križevci - WMS
1207 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Križevci - WMS
1208 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS
1209 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Križevci - WMS
1210 - Registar komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste - Grad Križevci - WMS
1211 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Križevci - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

21-10-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a