Grad Karlovac
Prijava
Korisnik: Public

Grad Karlovac

ID:

http://registri.nipp.hr/subjekti/view_xml.php?identifier=0273

Jedinstvena oznaka subjekta:

0273

Logo subjekta NIPP-a:


Naziv subjekta NIPP-a:

Grad Karlovac

OIB subjekta NIPP-a:

25654647153

Razina nadležnosti subjekta NIPP-a:

lokalna

Kontakt podaci subjekta:

Banjavčeva 9,
47 000 Karlovac,
pisarnica@karlovac.hr
047 628 111
https://www.karlovac.hr/

Marino Ivasić
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo
marino.ivasic@karlovac.hr
047 628 147


Osnova postanka subjektom NIPP-a:

Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20),
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19),
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20).


Sažetak subjekta NIPP-a:

Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj Grad Karlovac je utvrđen kao jedinica lokalne samouprave u sastavu Karlovačke županije.

U svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet na svom području, održavanje javnih cesta, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja i druge poslove u skladu s posebnim zakonima.
Teritorijalno se Grad Karlovac sastoji od 52 naselja ukupne površine 402 km² s ukupno 55 705 stanovnika prema
popisu stanovništva iz 2011. godine.

Naziv izvora prostornih podataka NIPP-a:

1022 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac
1023 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac
1024 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac
1025 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac
1026 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Karlovca
1027 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Karlovac
1045 - Prostorni plan uređenja grada - Grad Karlovac - WMS
1046 - Generalni urbanistički plan grada - Grad Karlovac - WMS
1047 - Urbanistički planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS
1048 - Detaljni planovi uređenja grada - Grad Karlovac - WMS
1049 - Registar nerazvrstanih cesta Grada Karlovca - WMS
1050 - Registar komunalne infrastrukture - Grad Karlovac - WMS

INSPIRE i NIPP tema prostornih podataka:

I 7 Prometne mreže
III 4 Korištenje zemljišta
III 6 Komunalne i javne usluge

Datum postanka subjektom NIPP-a:

12-05-2021


Napomena:


Preuzimanje i pregled subjekta NIPP-a